Derneğe üye olacakların iki üye tarafından önerilmesi ve yönetim kurulunca da onanması gereklidir.
Derneğin Onur ve Etkin olmak üzere iki türlü üyesi vardır :

Onur üyesi ; spor yapmaksızın derneğin yükselmesinde maddi ve manevi yardım eden ve dayanışanlardır. Onur üyeleri genel kurul kararı ile seçilirler. Onur üyeleri isterlerse aidat öderler; oy hakları ve yönetim kuruluna girme hakları yoktur. Bir kurum veya kuruluştaki görevi nedeni ile onur üyeliğine seçilenler, bu görevlerinin sona ermesi ile birlikte üyelikleri de kendiliğinden son bulur.

Etkin üye; Dernekte bulunması gereken, spor kolları ile dernek yönetimi görevinde bulunanlardır.

Derneğe üye olması kararlaştırılan kimse bir bildirim doldurarak onur üyesi iki adet; etkin üye ise sekiz adet fotoğrafını yönetim kuruluna verir. Yönetim Kurulunca kendisine bir kimlik verilir. (Dernekten ayrılan kimse üye kimlik belgesini geri vermek zorundadır.)

Derneğe üye olanların ad ve soyadları belirtilir. Üye kayıt defterine işlenir ve bu deftere üyelerin fotoğrafları yapıştırılır.

Kimse zorla üye olamaz ve üye olmaya zorlanamaz. Her üyenin istediği zaman dernekten ayrılma hakkı vardır.

Üyeler hiçbir ayırım gözetilmeksizin eşit haklara sahiptir.

Her üyenin, genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır.